219

Az ALKUSZ.NET Biztosítási Bróker Kft. közleménye.

Az EU fenntartható finanszírozásról szóló rendelet (EU SFDR)3.4.5. cikke alapján. (Hatályos 2021 március 10-től)


A jelen dokumentum célja, hogy bemutassa a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27. továbbiakban: SFDR rendelet) 3. 4. és 5. cikke alapján az ALKUSZ.NET Kft (továbbiakban.Társaságunk) politikáját a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési tanácsadásra vonatkozóan., Valamint az, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazással való összhangját. A dokumentum bemutatja továbbá, hogy Társaságunk miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési tanácsadás, fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Ezen túlmenoen célja, hogy közzé tegyük és átláthatóan bemutassuk Társaságunk javadalmazási politikájában foglalt információkat a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében. 

A fenntarthatósági kockázatokat az SFDR rendelet 2 cikkének 22. pontja határozza meg, amely alapján fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, amely bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, jelentős negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Az SFDR rendelet 2. cikkének 17. pontja alapján, fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló, gazdasági tevékenységbe történő befektetés. Amely hatást gyakorol többek közt, az energiafelhasználásra a megújuló energia felhasználásra a nyersanyag felhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatású gáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra.

Ezeket alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérik.

A fenntartható befektetések csoportjába tartoznak még, valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetések. Különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással. Lényeges, hogy a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat kövessenek. Különös tekintettel a szilárd vállalatirányítási struktúrákra, a munkavállalói kapcsolatokra, az érintett személyzet javadalmazására és az adójogszabályok betartására.

Kérjük, hogy ezen előzmények ismeretében, tanulmányozzák, Társágunk fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.


KÖZLEMÉNY AZ SFDR RENDELET 3. CIKKE ALAPJÁN

A fenntarthatósági kockázatok, befektetési és biztosítási tanácsadásba történő integrálásra vonatkozó politikánk. (SFDR 3. cikk (2.)bekezdés)

A fenntarthatósági kockázatokról való ismereteink olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási (ESG) eseményeket vagy körülményeket foglalnak magukba, melyeknek esetleges bekövetkezése jelentős negatív hatást gyakorolhat ügyfeleink nyereségére. ESGkockázatok például az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, az elismert munkaügyi normák megsértése, a korrupció.

Társaságunk a fenntarthatósági kockázatokat a teljes befektetési és biztosítási tanácsadási folyamat során figyelembe veszi.

Azon biztosító társaságok befektetési termékeit közvetítjük, akik egyértelmű követelményeket határoznak meg a fenntarthatósági kockázatokra vonatkozóan.

Ennek értelmében az adott biztosító társaság részt vesz a befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítási termékekhez kapcsolódó alapok kiválasztásában. Az alapok szintjén, a Biztosító, külső adatszolgáltatók fenntarthatósági besorolásán alapuló fenntarthatósági kockázatokat vesz figyelembe. A biztosítótársaság elvárja,, hogy az unit-linked termékek befektetéseit kezelő Portfóliókezelő aláírta a felelősségteljes befektetés alapelveit (PRI) rögzítő deklarációt, vagy saját ESGpolitikával rendelkezzen.

Ezeknél a termékeknél, az ügyfelek viselik a befektetési kockázatot, és ezzel együtt azon befektetési eszközök, illetve befektetési egységek fenntarthatósági kockázatát, amelyekbe a biztosítási díj elhelyezésre kerül.

Elvárásunk, hogy a portfólió kezelő kiválasztásánál a biztosító társaság vegye figyelembe a fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó követelményeket (a részleteket lásd alább).

-A kiválasztott portfoliókezelő figyelembe veszi az ESG szempontokat a befektetési folyamatába, és azokat alkalmazza. -A portfólió kezelő a lehetséges ESG kockázatokat azonosítja, elemzi és kezeli. Napvilágra került ESG-kockázat estén a biztosító társaság dönt, hogy folytatják e az ügyletet vagy elutasítják azt.

Az ESG-iránymutatások a nemzetközi gyakorlatban használt nemzetközi szabványokon alapulnak, és többek között olyan szempontokat tartalmaznak, mint a biológiai sokféleség kockázata, a védett területekre jelentett kockázat, a munkaerőre gyakorolt kockázat, a helyi közösségekre jelentett kockázat.

-Amennyiben a biztosítótársaság szisztematikusan ESG kockázatokat azonosít, párbeszédet kezdeményez a kiválasztott befektetési lehetőséget kínáló vállalattal. Így erősíti ezen vállalatok ESG kockázatkezelését és ösztönzi a teljes fenntarthatósági teljesítmény fejlesztését.

Fontos követelmény, hogy biztosító partnereink, a biztosítói vagyont képező befektetési eszközök köréből kizárják: (1) a fegyvergyártó vagy fegyvereket előállító vagy az előbbiekhez köthető vállalatokat (2) olyan államok által kibocsátott kötvényeket, ahol az emberi jogok súlyosan sérülnek, és az ESG kritériumrendszer teljesülésével kapcsolatban jelentős aggályok merülnek fel, (3) azokat a kibocsátókat, amelyeknek magas az ESG kockázata, és amelyeknél e kockázat mérséklésére irányuló párbeszéd nem volt sikeres.

-Partner biztosítótársaságaink számára kiemelten fontos kell, hogy legyen a globális felmelegedés mérséklése és a klímaváltozás megelőzése. Elkötelezettek, a 2015. évi Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása mellett és úgy gondolják, hogy a globális gazdaság gyors dekarbonizációjára van szükség ahhoz, hogy az 2050-re elérje a nulla nettó kibocsátási szintet.


KÖZLEMÉNY AZ SFDR RENDELET 4. CIKKE ALAPJÁN

Az SFDR 4. cikke alapján az ALKUSZ.NET Kft. a fenntarthatóság szempontjából káros hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló politikája.

Társaságunk a befektetési és biztosítási tanácsadói folyamatok során figyelembe veszi a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatásokat. A fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások körébe tartoznak az üvegházhatású gázok kibocsátása, a biológia sokféleség csökkenése, a vízhiány, az emberi jogok megsértése, a káros közösségi hatások, a megvesztegetés és a korrupció. Annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat azonosítsuk és értékeljük, több mutatót is figyelembe veszünk, attól függően, hogy ezek mennyire lényegesek az adott befektetés esetén. Ilyenek például a széndioxid-kibocsátás, a széndioxid-intenzitás, a biodiverzitás és a közösségi hatásvizsgálat, a környezetgazdálkodási gyakorlatok, az egészségügyi és biztonsági gyakorlatok, az emberi jogok megsértése, a megvesztegetés és a korrupció.

Csak azon biztosítótársaságok befektetései termékeit közvetítjük, amik az alábbi szektorokat kizárják eszközalapjaikból.

(1) a fegyvergyártó vagy fegyvereket előállító vagy az előbbiekhez köthető vállalatokat

(2) olyan államok által kibocsátott kötvényeket, ahol az emberi jogok súlyosan sérülnek, és az ESG kritériumrendszer teljesülésével kapcsolatban jelentős aggályok merülnek fel,

(3) azokat a kibocsátókat, amelyeknek magas az ESG kockázata, és amelyeknél e kockázat mérséklésére irányuló párbeszéd nem volt sikeres.

(4) A szén alapú üzleti modellt alkalmazó vállalatok kizárása

Figyelembe véve az eszközosztályok sokféleségét, az alábbiakat alkalmazzuk a fenntarthatóság szempontjából káros hatások azonosítására, felmérésére és rangsorolására.

-Azon biztosítótársaságok befektetési termékeit közvetítjük ahol olyan portfólió kezelők kapnak megbízást, aki aláírták a felelős befektetés elveit rögzítő deklarációt (PRI) vagy rendelkeznek saját ESG politikával. A PRI alapelvei kimondják, a PRI-t aláírók többek között arra kötelezik magukat, hogy figyelembe veszi az ESG szempontokat a befektetési elemzés és a döntéshozatal folyamán.

-Biztosító partnereink kialakítottak egy ESG pontozási szisztémát, a szabályozott piacon, multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszerben jegyzett eszközosztályok esetében:

A külső adatszolgáltatók által biztosított ESG minősítések alapján olyan megközelítést dolgoztak ki, amely szisztematikusan integrálja az ESG-tényezőket a befektetési döntéshozatali folyamatunkba. Az egyes vállalatok ESG-minősítései azon legfontosabb környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezők elemzésén alapulnak, amely az adott ágazat számára lényegesnek tekintendők. Ezen tényezők közé tartozik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, a biológiai sokféleség, az emberi jogok, a munkaügyi normák, a vállalatirányítás.

Kialakult egy ESG pontozási eljárás, meghatározásra került egy minimum küszöb érték. Egy adott portfólióban lévő aktuális és egy új befektetés kiválasztásánál is a portfólió kezelőnek figyelembe kell venni a befektetés ESG pontszámát. Ez azt jelenti, hogy el kell kerülni a küszöbérték alatti kibocsátókba történő befektetéseket. Ugyanis az alacsony ESG-értékkel rendelkező vállalatokhoz magas, nem kezelt ESGkockázatok és magas, a fenntarthatóság szempontjából káros hatások kapcsolódnak.


KÖZLEMÉNY AZ SFDR RENDELET 5. CIKKE ALAPJÁN

Az SFDR 5. cikke alapján az ALKUSZ.NET Kft.javadalmazási politikája.

Az ALKUSZ.NET Kft. javadalmazáspolitikája nem ösztönöz túlzott kockázatvállalásra. Ez is biztosítja az üzlet, hosszú távú fenntarthatóságát.

A teljesítményarányos bér juttatások érdekében, limiteket határoztunk meg, amibe az egyes tanácsadók besorolást nyertek. A limit meghatározás nem módozatonként, hanem össz. termék szinten történt. Így nincs külön ösztönzője a befektetési jellegű termékek értékesítésének, kerülendő az esetleges túlzott kockázatvállalásokat.

A javadalmazás politikánk tárgyévet követően egy utólagos értékelést tartalmaz. A tárgyévet követő értékelés során alakul ki az adott év javadalmazási szintje. Az értékelés során lehetőség nyílik a + és – irányú korrekcióra is.

Társaságunk, belső utasításban rögzítette, hogy javadalmazás politikánk meghatározásakor nem alakítunk ki olyan szabályokat, amelyek esetében figyelembe vesszük a fenntarthatósági kockázatokat. A kialakított javadalmazási szabályok nem függenek, fenntarthatósági szempontoktól.